Privacyverklaring

Privacyverklaring.Waarvoor gebruik ik uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt voor de uitvoering van  diensten voor u als cliënt en het verantwoorden van mijn werkzaamheden aan de opdrachtgevers.


Om welke persoonsgegevens gaat het?

Om deze diensten goed te kunnen leveren worden, afhankelijk van de afgesproken methodiek, de volgende categorieën persoonsgegevens – van de cliënt- verzameld, gebruikt en bewaard: Contactgegevens: naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer; Financiële gegevens: inkomensgegevens, schuldenpakket, bankgegevens, BSN en zorgverzekeringsgegevens; Dossier: gerelateerde overige documentatie: Plan van Aanpak: relevante correspondentie en overeenkomsten, werkgevers- of bedrijfsinformatie, legitimatie, machtigingen, overeenkomsten en voortgangsverslagen van dossierbehandelaars; Juridische gegevens: beschikkingen en uitspraken die relevant zijn voor de behandeling van het dossier; Medische gegevens: enkel voor zover relevant voor de dienstverlening.


Wanneer en met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Voor effectieve dienstverlening is samenwerking met andere partijen nodig. Wanneer het noodzakelijk is voor de met u afgesproken dienstverlening, worden uw persoonsgegevens tijdens de uitvoering van de dienstverlening met die andere partijen gedeeld. Partijen waarmee gegevens worden gedeeld kunnen zijn: Belastingdienst, UWV en Rechtbank, schuldeisers en andere hulpverleners: Problemen met schulden staan vaak niet op zichzelf. Indien noodzakelijk en relevant, vindt afstemming plaats met andere partijen zodat ik u goed van dienst kan zijn. Gegevens worden ook met derden gedeeld als daarvoor een wettelijke of gerechtelijke verplichting bestaat.


Wat doen we aan de beveiliging van uw gegevens?

Bakker Bewindvoering heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.


Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard tenzij daar een wettelijke reden voor is. Voor dossiers bij bewindvoering geldt daarbij een bewaartermijn van 7 jaar na afronding van het dossier. Wordt uw aanvraag afgewezen, dan worden uw persoonsgegevens tot 1 jaar na de afwijzing bewaard.


Wat zijn uw rechten als het om uw persoonsgegevens gaat?

Via uw account bij OnView  heeft u inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. Indien u geen account hebt en uw gegevens wilt inzien en zo nodig wijzigen, kunt u contact met mij opnemen.


Wijzigingen.

Bakker Bewindvoering behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest recente versie staat steeds op deze website.


Vragen, opmerkingen of klachten.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de wijze waarop Bakker Bewindvoering uw gegevens registreert en verwerkt, dan kunt u contact met mij opnemen per e-mail of door mij een brief te sturen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het niet eens bent met de wijze waarop ik met uw persoonsgegevens om ga.


Versie: 1.0

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 20 juli 2018.

 


BAKKER BEWINDVOERING

Telefoon: 06-245 878 47

Email: info@bakkerbewindvoering.nl

Postbus 3206, 3760 DE  SOEST