Klachtenregeling

Klachtenregeling.Een klacht ontstaat vaak doordat mensen elkaar niet goed hebben begrepen. Daarom is het van belang om zo snel mogelijk met elkaar te praten. Toch is het mogelijk dat u uw onvrede over mij als bewindvoerder formeel wenst aan te kaarten. Bakker Bewindvoering hanteert daarom de navolgende regeling voor de behandeling van klachten:


Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

De organisatie: Bakker Bewindvoering, Postbus 3206, 3760 DE SOEST

Bewindvoerder: degene die het bewind daadwerkelijk uitvoert en daarvoor rekening en

verantwoording aan de Rechtbank aflegt.

Cliënt: een persoon die bij Bakker Bewindvoering onder bewind gesteld is.

Klacht: een schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie.


Artikel 2

Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van Bakker Bewindvoering. Zij kunnen zich bij indiening en behandeling van klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan.


Artikel 3

Een klacht kan worden ingediend door het sturen van een brief. U kunt ook het klachtenformulier gebruiken, die stuur ik u op verzoek toe. Omschrijf uw klacht zo nauwkeurig mogelijk. Voeg kopieën van eventuele bewijsstukken bij. Deze brief kunt u sturen naar Bakker Bewindvoering. Een klacht wordt binnen vijf dagen na ontvangst in behandeling genomen door de bewindvoerder of diens vervanger. Deze formuleert de klacht zo nodig nader. U ontvangt een ontvangstbevestiging.


De bewindvoerder bepaalt de wijze van behandeling, echter met inachtneming van het volgende:

- De bewindvoerder hoort de cliënt in persoon of telefonisch.

- De bewindvoerder lost de klacht zo mogelijk direct op.


Indien de klacht niet direct op te lossen is, wordt de klacht in onderzoek genomen, de cliënt wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Het onderzoek neemt maximaal 28 dagen in beslag, gerekend vanaf de dag van ontvangst van de klacht. De klacht wordt behandeld door Bakker Bewindvoering. De organisatie kan besluiten om een collega bewindvoerder te vragen om het onderzoek uit te voeren ter bevordering van de objectiviteit.


Bij de behandeling van de klacht gaat de bewindvoerder na of de klacht:

- In strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor de organisatie geldende regeling.

- In overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de organisatie zich heeft verbonden en/of na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.


De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, evenals van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen genomen zijn of zullen worden.


Artikel 4

Een klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen, indien het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan zes maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager binnen een termijn van twee weken, na ontvangst van de klacht, schriftelijk in kennis gesteld.


Artikel 5

Alle betrokkenen zijn tot geheimhouding verplicht. Dit betekent dat zij alle informatie waarvan zij in,of in verband met, de uitoefening van hun functie kennis dragen niet verder bekend zullen maken dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken zoals deze zijn vastgelegd in dit Reglement.


Artikel 6

Bakker Bewindvoering is verantwoordelijk voor het archiveren van de afgedane klachten, dit zal worden bijgehouden in een klachtendossier. Waar mogelijk zal de werkwijze worden aangepast om dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen.


Artikel 7

Het is ook mogelijk uw klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de kantonrechter. De kantonrechter is degene aan wie een bewindvoerder verantwoording af moet leggen. De kantonrechter zal de klacht onderzoeken en indien nodig een zitting plannen om hoor en wederhoor te plegen bij zowel de cliënt als de bewindvoerder.


Artikel 8

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als de cliënt zich voor of tijdens de behandeling ter zake van dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.


Artikel 9

Deze regeling treedt inwerking op 1 januari 2018 en geldt voor onbepaalde tijd. Aan deze regeling wordt bekendheid gegeven door publicatie op de website.

 


BAKKER BEWINDVOERING

Postbus 3206, 3760 DE  SOEST

Telefoon: 06-245 878 47

Email: info@bakkerbewindvoering.nl